Koronka do Bożego Miłosierdzia

 

Słowa koronki do Bożego Miłosierdzia podyktował Pan Jezus Siostrze Faustynie w Wilnie 1935 roku. Modlitwa tą koronką winna być zawsze wyrazem naszej głębokiej ufności w dobroć Boga, który tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał (por. J 3, 16). Do tej bezwarunkowej miłości, wyrażonej najpełniej w męce Bożego Syna, odwołujemy się błagając o miłosierdzie dla nas i całego świata.

Córko Moja – powiedział Jezus do Siostry Faustyny – zachęcaj dusze do odmawiania tej koronki, którą ci podałem. Przez odmawianie tej koronki podoba Mi się dać wszystko, o co Mnie prosić będą. Zatwardziali grzesznicy, gdy ją odmawiać będą, napełnię dusze ich spokojem, a godzina śmierci ich będzie szczęśliwa (Dz. 1541).

Św. Siostra Faustyna przekazała nam zapewnienie Jezusa, że przez modlitwę tą koronką można wszystko otrzymać, jeśli to, o co prosimy jest zgodne z wolą Bożą (chodzi również dobra doczesne). Nigdy jednak Pan Jezus nie twierdził – wyjąwszy łaskę dobrej śmierci – że będzie się wysłuchanym natychmiast i po jednorazowym jej odmówieniu. Dlatego podejmując odmawianie koronki w jakiejś intencji, nie możemy się zniechęcać lecz ufnie i wytrwale modlić się.

Słowa Jezusa do Siostry Faustyny:

Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego (Dz. 678).

Z Dzienniczka św. Siostry Faustyny:

O, jak wielkich łask udzielę duszom, które odmawiać będą tę koronkę, wnętrzności miłosierdzia mego poruszone są dla odmawiających tę koronkę. Zapisz te słowa, córko moja, mów światu o moim miłosierdziu, niech pozna cała ludzkość niezgłębione miłosierdzie moje. Jest to znak na czasy ostateczne, po nim nadejdzie dzień sprawiedliwy. Póki czas, niech uciekają [się] do źródła miłosierdzia mojego, niech korzystają z krwi i wody, która dla nich wytrysła (Dz. 848).

KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
(do odmawiania na różańcu)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Na paciorkach Ojcze nasz:  
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. 

Na paciorkach Zdrowaś Maryjo: 
Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. 

Na zakończenie trzy razy
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. 

Czytaj więcej...